§ 1

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Pojęcia użyte  w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych “ProFM”, działających pod adresem https://profm.com.pl/
 • Usługodawca – firma ProFM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pilotów 10/6P, 31-462 Kraków, KRS 0001031609, NIP: 9452271920
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające przede wszystkim na zapewnieniu dostępności do funkcjonalności Serwisu, które polegają na dokonywaniu analiz i przekazywania ich wyników Usługobiorcom, świadczeniu usług doradztwa i konsultacji na rzecz Usługobiorców. Usługi są szczegółowo opisane w § 3 oraz w Serwisie.

§ 2

 1. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie odpłatnych i nieodpłatnych usług oraz narzędzia w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 2. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 3. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 6.  Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 7. Usługodawca może przetwarzać określone dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi – szczegółowe zasady, jak również rodzaj i zakres przetwarzania danych określa „Polityka prywatności”, którą Usługodawca udostępnia w Serwisie nieodpłatnie i w taki sposób, by Usługobiorcy mają do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie z możliwością pobrania, wydruku i zapisania na dysku.
 8. Jeżeli ze względu na charakter usług będzie dochodzić do rozliczeń pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, to Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną to rozliczenie przedstawione usługobiorcy nie będzie ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że Usługobiorca zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie.
 9. Adw Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
 • Usługi multimedialne – YouTube
 • Usługi społecznościowe / łączone (rejestracja, logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.):
  • Twitter,
  • HotJar,
  • Facebook,
 • Usługi Newslettera – MailChimp,
 • Prowadzenie statystyk – Google Analytics,
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Usługodawcy. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

  § 3

  1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi polegające na obsłudze technicznej obiektów, w tym analiza dostępnej dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, planowanie i zarządzanie eksploatacją obiektów, indywidualne wsparcie i opieka nad obiektami, planowanie i wykonywanie prac ogólnobudowlanych, szybka reakcja w sytuacjach awaryjnych, przeglądy i konserwacja instalacji i urządzeń.

  § 4

  1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne, z zastrzeżeniem, że za Usługi może należeć się Usługodawcy wynagrodzenie na warunkach ustalonych w umowie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
  3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych danych pozyskanych z Serwisu do celów marketingowych.
  4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie.
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
  2. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub przesyłania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub przesyłania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis,
  • dostarczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
  1. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa cybernetycznego lub naruszenia zasad ochrony danych osobowych wyrażonych w Polityce prywatności, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

  § 5

  1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci formularza kontaktowego.
  2. Usługodawca udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail,
  • Telefonu kontaktowego
  1. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część Regulaminu.

  § 6

  1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.
  2. Zastosowane przez Usługodawcę pliki Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
  3. Cookie zewnętrzne – Usługodawca dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Usługodawca do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
  4. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
  5. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych
  6. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
  7. Usługodawca stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z sieci.
  8. Usługodawca zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Usługodawca zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.
  9. Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych.

  § 7

  1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
  2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
  3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
  4. Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk Serw pozyskuje automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP,
  • Typ przeglądarki,
  • Rozdzielczość ekranu,
  • Przybliżona lokalizacja,
  • Otwierane podstrony serwisu,
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,
  • Rodzaj systemu operacyjnego,
  • Adres poprzedniej podstrony,
  • Adres strony odsyłającej,
  • Język przeglądarki,
  • Prędkość łącza internetowego,
  • Dostawca usług internetowych,
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć,
   • Wiek,
   • Zainteresowania,
   • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
    • Dane związane z remarketingiem
    • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach
  1. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

  § 8

  1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do Serwisu oraz treści udostępnianych za jego pośrednictwem jest Usługodawca, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej w odniesieniu do określonych treści.
  2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
  3. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

  § 9

  1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w Regulaminie.
  2. Usługodawca poinformuje o zmianach w Regulaminie co najmniej 14 dni przed ich wejście w życie poprzez wysłanie informacji do Użytkowników na podane przez Użytkowników adresy e-mail oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu.

  § 10

  1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
  6. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
  7. Wymagania Serwisu
  8. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
  10. W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.
  11. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@profm.com.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 504 326 028.

  § 11

  1. Reklamacje związane z działalnością Serwisu lub realizacją Usług można zgłaszać z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w § 10 ust. 11.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania.
  3. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe na zasadach określonych w umowie, której treść jest dostarczana Usługobiorcom wraz z innymi wymaganymi przez przepisy pouczeniami.
  4. Jeżeli nie zostało to określone w umowie – zawarcie umowy następuje poprzez założenie konta w Serwisie lub dokonanie określonych czynności (np. zapisanie się na newsletter), zaś rozwiązanie – poprzez usunięcie konta w Serwisie lub dokonanie rezygnacji z danej usługi (np. newslettera) oraz dokonanie rozliczenia, tj. uiszczenie zapłaty przez Usługobiorcę (jeżeli nie nastąpiło, a usługi były odpłatne) z Usługodawcą.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorcę informuje się poprzez wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną – w zależności od wybranej przez Usługobiorcę formy kontaktu.